Untitled Document
 
Home Sitemap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมต่างๆ ที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่มีให้บริการในห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาอุตสาหการ 

ชื่อโปรแกรม

รายละเอียดการใช้งาน

สถานที่ติดตั้ง

1. MTS

โปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซี MTS

ห้องคอมฯ ภาควิชา

2. MATLAB /Simulink

ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลข รวมถึงการสร้างแบบจำลองต่างจากข้อมูลเชิงตัวเลข ใช้กับงานต่างๆ ได้ดังนี้ Neural Network, Fuzzy Logic, Optimization Statistics,Modeling and Simulation นอกจากนี้ยังสามารถใช้การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับงานอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นด้วย

ห้องคอมฯ ภาควิชา

3. Expert Choice

โปรแกรมช่วยสนับสนุนการตัดสินใจชั้นสูง

ห้องคอมฯ ภาควิชา

4. Work Study

โปรแกรมทางด้านการศึกษาการ

ห้องคอมฯ ภาควิชา

5. CopyCAD (Delcam)

สำหรับงานทางด้าน Reverse Engineer

ห้องคอมฯ ภาควิชา

6. PowerShape (Delcam)

สำหรับงานทาง CAD เน้น Surface

ห้องคอมฯ ภาควิชา

7. PowerMill (Delcam)

สำหรับงานทางด้าน  CAM

ห้องคอมฯ ภาควิชา

8. Solid Edge V16

สำหรับงานทางด้าน CAD, CAM

ห้องคอมฯ ภาควิชา

9. MINITAB V14

การวิเคราะห์ทางสถิติและการออกแบบการทดลอง

ห้องคอมฯ ภาควิชา

10. ProModel Simulation

โปรแกรมสร้างแบบจำลองต่างๆ

ห้องคอมฯ ภาควิชา

11. Evoptimizer V1.1

โปรแกรมการวิเคราะห์และการคำนวณด้านการออกแบบการทดลอง

ห้องคอมฯ ภาควิชา

12. Design Expert V6

โปรแกรมการวิเคราะห์และการคำนวณด้านการออกแบบการทดลอง

ห้องคอมฯ ภาควิชา

13. Intuitive ERP V6.02

โปรแกรมด้านการวางแผนการผลิต

ห้องคอมฯ ภาควิชาThis website is powered byWelcome to EasyWebTime.com