Untitled Document
 
Home Sitemap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
( Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering  )
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547

 

 
 รายละเอียดวิชา

 

รายวิชาซึ่งเปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายวิชาซึ่งเปิดสอนโดยสาขาวิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชาซึ่งเปิดสอนโดยคณะอื่น

 

 

2.รายวิชาซึ่งเปิดสอนโดยสาขาวิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์

วฟ. 209วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

LE. 209 Introduction to Electrical Engineering

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : -

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจร การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากํ าลังแนะนําเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ แนะนําระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาลอกและดิจิตอล ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมทางวิศวกรรม ปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาข้างต้น

 

วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

CE. 100 Ethics for Engineers

0 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : -

จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม แนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมด้านต่างๆ การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

วัดผลเป็นระดับ S หรือ U

วย. 101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

CE. 101 Introduction to Engineering Profession

2 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : -

วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่างๆ หลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสารสําหรับงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ความสํ าคัญของการทดสอบ การทดลองและการเสนอผล กฎหมายเบื้องต้นสําหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม วิศวกรกับการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

 

วย. 202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์

CE. 202 Engineering Mechanics - Statics

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 133

การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และเครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปัส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว

 

วย. 221 กลศาสตร์ของแข็ง 1

CE. 221 Mechanics of Solids I

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย. 202

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ภายใต้การกระทําของแรง ความสัมพันธ์ระหว่างแรง หน่วยแรง และการเสียรูปของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด ทฤษฏีการบิดและการดัดของวัตถุในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น และไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงดัดและหน่วยแรงเฉือนในคานรวมถึงหน่วยแรงรวม ทฤษฎีวงกลมของมอร์ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุเบื้องต้น การโก่งของคานโดยวิธีอินติเกรต แรงเยื้องศูนย์ ทฤษฏีเบื้องต้นของการโก่งเดาะของวัตถุรับแรงอัด การทดสอบวัตถ

 

วค. 211 พลศาสตร์ความร้อน

AE. 211 Thermodynamics

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : -

แนะนําสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวิชาพลศาสตร์ความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเทอร์โมไดนามิกส์กฎข้อที่หนึ่งและสองทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปีในการคํ านวณทางพลศาสตร์ความร้อนของกระบวนการจริง

(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)

วก. 111 กราฟิกวิศวกรรม

ME. 111 Engineering Graphics

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : -

ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

 

วก. 212 การเขียนแบบเครื่องกล

ME. 212 Mechanical Drawing

2 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วก. 111

กราฟฟิกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยต่อ แผ่นคลี่ ระบบสัญญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การกําหนดความละเอียดของพื้นผิว การกํ าหนดความคลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

 

วก. 221 กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร์

ME. 221 Engineering Mechanics - Dynamics

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย. 202

ทบทวนกฎเบื้องต้น เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนคณิตศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุทรงรูป ได้แก่ การขจัด ความเร็ว และความเร่ง การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ และสัมพัทธ์จลนศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุทรงรูป ได้แก่ กฎข้อที่สองของนิวตัน แรง มวล และความเร่งงาน และพลังงาน การกระทบและโมเมนตัม การเคลื่อนที่โดยแรงสู่ศูนย์กลางความดึงดูด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน

 

วก. 241 กลศาสตร์ของไหล 1

ME. 241 Mechanics of Fluids I

3 หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท. 133

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการโมเมนตัมเชิงมุม และการประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรกลกังหัน จลนศาสตร์ของการไหลที่อัดตัวไม่ได้ และไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความเหมือนกัน การไหลที่อัดตัวไม่ได้และมีความหนืด การไหลในท่อ การวัดการไหล

 
          

หน้าที่ 1 2 หน้าต่อไปThis website is powered byWelcome to EasyWebTime.com