ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายนามอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.423/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3189

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.406/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3087

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.424 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3177

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.405 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3078

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.408/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3083

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.409 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3090

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.424/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3190

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.402/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3088

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.408/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3093

ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.406/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3081

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.417 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3085

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.423/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3084

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.422/4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-564-3001~9 ต่อ3072

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.401/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3077

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.402/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-564-3001~9 ต่อ 3076

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินทยา คำกันยา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.420/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-564-3001~9 ต่อ3286

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้