ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 ลำดับแรกของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในรอบ 10 ปี (2006 - 2016) บนฐานข้อมูล Google Scholar


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด 10 ลำดับแรกในระหว่างปี 2006-2016 บนฐานข้อมูล Google Scholar ซึ่งผลปรากฏว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้าน Quality and Reliability) บทความวิจัยเรื่อง “The Impact of Total Quality Management on Innovation: Findings from a Developing Country” ของ ศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่ 6 โดยมีค่าดัชนีการอ้างอิง (Citation Index) เท่ากับ 258  

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้