ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ
https://digital-otop.com/ 
 

 

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้