ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การให้บริการทางเทคโนโลยีการผลิต

ลักษณะการให้บริการทางเทคโนโลยีการผลิต

  1. งานบริการทดสอบ และวิเคราะห์สมบัติต่างของวัสดุตัวอย่างชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่มีในห้องปฏิบัติการ
  2. งานบริการรับออกแบบและผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ทันสมัย
  3. งานบริการวัดละเอียดและสอบเทียบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  4. งานให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิต ทำการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต
  5. งานวิศวกรรมย้อนรอย ทำการศึกษาวิเคราะห์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุ สมบัติต่างๆและกรรมวิธีการผลิต เพื่อทำการผลิตให้มีสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าชิ้นงานต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการและขอบข่ายการให้บริการ

1) ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกล (Mechanical Properties Testing Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ ผศ.ดร.เสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ ผศ.ดร.จิรววรณ  คล้อยภยันต์
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง  คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์
ทดสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกลของวัสดุ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมบัติทางกลของวัสดุและผลิตภัณฑ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
1.1 การทดสอบสมบัติทางกลทั่วไป ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความเค้นและความเครียดในลักษณะแรงดึง - เครื่องเตรียมชิ้นงานทดสอบ
- เครื่องทดสอบแรงดึง
1.2 การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก - เครื่องเตรียมชิ้นงานทดสอบ
- เครื่องทดสอบแรงกระแทก(Impact Testing Machine)
1.3 การทดสอบความแข็งของวัสดุและผลิตภัณฑ์ - เครื่องทดสอบความแข็งระดับมหภาค(Macro-hardness testers; Brinell, Rockwell and Vicker)
1.4 การทดสอบความแข็งที่ผิว ผิวเคลือบ ผิวชุบแข็ง และเฟสในโครงสร้างจุลภาค - เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค(Micro-hardness testers; Vicker and Knoop)
1.5 การวิเคราะห์สาเหตุการแตกหักของผลิตภัณฑ์ - เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.6 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ - เครื่องเตรียมชิ้นงานทดสอบ

2) ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscopy and Image Analysis Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม รศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
2.1 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานโลหะ ได้แก่ เฟส ตำหนิ ลักษณะของเกรน - กล้องจุลทรรศน์แบบแสง(Optical Microscope)
2.2 การหาขนาดและปริมาณของเฟส ตำหนิ และเกรนต่างๆ - เครื่องวิเคราะห์ภาพต่อกับกล้องจุลทรรศน์แบบแสง(Image Analyzer and Optical Microscope)
2.3 การอัดชิ้นงานในเรซินทั้งแบบร้อนและแบบเย็น - เครื่องอัดชิ้นงานโดยใช้อุณหภูมิและความดัน
- อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานเรซินแบบเย็น
2.4 การขัดผิวเรียบและผิวมัน - เครื่องขัดผิวชิ้นงาน

3) ห้องปฏิบัติการอิมิสชัน สเปคโตรมิเตอร์ (Emission Spectrometry Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
3.1 วิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโลหะผสม ที่มีเหล็ก ทองแดง หรืออลูมิเนียม เป็นโลหะพื้นฐาน - เครื่องอิมิสชัน สเปคโตรมิเตอร์
3.2 เตรียมชิ้นงานทดสอบ - เครื่องขัดผิวหน้าชิ้นงาน

4) ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM/CAE Lab)  

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง 

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
4.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ - โปรแกรม  CAD/CAM 
4.2 ออกแบบแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก - โปรแกรม  CAD/CAM 
4.3 อบรมการใช้งานโปรแกรม CAD/CAM - ชุดฝึกอบรมโปรแกรม CAD/CAM

5) ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรทันสมัย (CNC, EDM, Wire Cut Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.อภิวัฒน์  มุตตามระ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
5.1 เขียนโปรมแกรมสร้างชิ้นงานต้นแบบ - เครื่องจักร CNC, EDM, Wire Cut
5.2 ผลิตชิ้นงานตามแบบด้วยเครื่องจักรทันสมัย - เครื่องจักร CNC, EDM, Wire Cut
5.3 ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเครื่องจักรทันสมัย - เครื่องจักร CNC, EDM, Wire Cut
5.4 จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร CNC และเทคโนโลยีการผลิต - ชุดฝึก CNC, MTS Simulator

6) ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐาน (งานพับ งานตัด งานเชื่อม งานเจาะ งานกัด งานกลึง งานไส)

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
6.1 ผลิตชิ้นงานตามแบบ - เครื่องจักรงานพับ งานตัด งานเชื่อม งานเจาะ งานกลึง งานไส
6.2 ผลิต Jig และ Fixture ตามแบบ - เครื่องจักรงานพับ งานตัด งานเชื่อม งานเจาะ งานกลึง งานไส
6.3 ออกแบบและสร้างเครื่องจักรต้นแบบ - เครื่องจักรงานพับ งานตัด งานเชื่อม งานเจาะ งานกลึง งานไส

7) ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด และสอบเทียบขนาด (Measurement Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณวัชรชัย  พิมพ์กรรณ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
7.1 ตรวจสอบขนาดและพิกัด - เครื่องวัดพิกัดแบบสัมผัส
7.2ตรวจสอบความเรียบผิวและรูปร่างทั้งแนวราบและกลม - เครื่องตรวจสอบความเรียบผิว

8) ห้องปฏิบัติการฉีดพลาสติก (Plastic Injection Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.วรารัตน์  กังสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์ คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
ผลิตชิ้นงานพลาสติกตามแบบด้วยเครื่องจักรทันสมัย - เครื่องฉีดพลาสติก

9) ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Automation & Industrial Robotics Laboratory)

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
เร็วๆ นี้ - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้