ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การให้บริการทางเทคโนโลยีการผลิต

ลักษณะการให้บริการทางเทคโนโลยีการผลิต

  1. งานบริการวัดละเอียดและสอบเทียบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  2. งานวิศวกรรมย้อนรอย ทำการศึกษาวิเคราะห์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุ สมบัติต่างๆและกรรมวิธีการผลิต เพื่อทำการผลิตให้มีสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าชิ้นงานต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการและขอบข่ายการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด และสอบเทียบขนาด (Measurement Lab)

อาจารย์ผู้ควบคุม รศ.ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ คุณวัชรชัย  พิมพ์กรรณ์  

เบอร์โทร 02-564-3001 -9  ต่อ 3174

การให้บริการ เครื่องมือที่ใช้
1 ตรวจสอบขนาดและพิกัด - เครื่องวัดพิกัดแบบสัมผัส
2 ตรวจสอบความเรียบผิวและรูปร่างทั้งแนวราบและกลม - เครื่องตรวจสอบความเรียบผิว

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้