ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรอบรม

 

 • อบรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • อบรม ความปลอดภัยใน การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • อบรม การเขียนโปรแกรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • ความเข้าใจและการเริ่มต้นการยศาสตร์
 • Statistical Process Control
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยการออกแบบการทดลองเบื้องต้น
 • Quality Function Deployment (QFD)
 • อบรมความรู้ด้าน QC Story
 • นิวเมตริกส์และไฮดรอลิคสืในอุตสาหกรรม
 • การเขียนโปรแกรมงานกัดซีเอ็นซี
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี
 • โลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานกับการเพิ่มความสามาถการแข่งขันในระดับองค์กร
 • การเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี
 • การเพิ่มประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค KAIZEN ในระดับองค์กร
 • การจัดการคงคลัง
 • การวิเคราะห์โครงการด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
 • Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing
 • การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • ระบบความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม