ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

sakchalearm

คุณศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ห้องทำงาน: อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3098
รับผิดชอบ:
- ห้องปฏิบัติการ วัสดุศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือพิ้นฐานทางอุตสาหกรรม
- ห้องปฏิบัติการ หล่อโลหะ
- ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสติกและโพลิเมอร์


anan

คุณอนันท์ เพ็ชรผึ้ง

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ห้องทำงาน: วจ.212 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3218
รับผิดชอบ:
- ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ( CNC )
- ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือกล
- ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีพลาสติกและโพลิเมอร์


thanyathron

คุณธัญยธรณ์ สาวกนิธิพันธุ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
ห้องทำงาน: อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3097
รับผิดชอบ:
- ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- ห้องปฏิบัติการ ระบบจำลองการผลิตwacharachai

คุณวัชรชัย พิมพกรรณ์

ตำแหน่ง: วิศวกร ชำนาญการ
ห้องทำงาน: วจ.230 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3174
รับผิดชอบ:
- ห้องปฏิบัติการ วัดขนาดและสอบเทียบ
- ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือพิ้นฐานทางอุตสาหกรรม


wanwipa

คุณวรรณวิภา ชวาลสันตติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ห้องทำงาน: วจ.216 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3176
รับผิดชอบ:
- ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์


chompoo

คุณชมพูนุช พิกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ห้องทำงาน: วศ.403 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3086
รับผิดชอบ:
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก


usama

คุณอุษมา พิณสุรงค์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ห้องทำงาน: วศ.403 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
โทรศัพท์: 02-5643001 – 9 ต่อ 3238
รับผิดชอบ:
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาการเรียนการสอน/ประกันคุณภาพ
- งานกิจการนักศึกษา
- การจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/สัมมนา
- งบประมาณ/การเงิน/พัสดุ
- งานอัตรากำลัง/การพิจารณาผลงาน


ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้