ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

แผนการศึกษา

ลำดับการศึกษาวิชาบังคับ

 

หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

แผนการศึกษา

ลำดับการศึกษาวิชาบังคับ

ตารางเรียน

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอย้ายภาคฯ

แบบ บก.111

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ขอหนังสือราชการ

ยื่นหัวข้อโครงงาน

การตอบรับการเก็บข้อมูลโครงงาน

นัดวันสอบโครงงาน

นัดสอบโครงงาน นอกตาราง

ประเมินผลสอบร่างโครงงาน

ประเมินผลสอบความก้าวหน้าโครงงาน

ประเมินผลสอบประมวลผลโครงงาน

ขอใช้ห้องปฎิบัติการใน/นอกเวลาราชการ

ขอใช้อาคารสถานที่นอกตารางสอน

ยืมวัสดุ-อุปกรณ์

ยืมครุภัณฑ์

รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนวิชาโครงงาน

แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงงาน

ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ขอจดหมายเข้าฝึกงาน

ประเมินผลฝึกงาน

แบบขอจดหมายฝึกงาน ออนไลน์

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้